Az Alapítvány célja és tevékenysége

 

7. Az Alapító az alábbiak szerint határozza meg az Alapítvány célját és tevékenységét:

7.1. Célok:

 • a Magyar Sakkozás hazai és nemzetközi rangjának megőrzése, illetve emelése;    
 • a Magyar Sakkozás társadalmi értékeinek, hagyományainak gondozása és gyarapítása;
 • a Magyar Sakkozás fejlesztéséhez hozzájáruló versenyek, rendezvények és képzések támogatása, létrehozása;
 • a Magyar Sakkozás sport és kulturális kapcsolatainak erősítése;
 • a Magyar Sakkozás nemzetközi kapcsolatainak erősítése és bővítése;
 • sakkszakmai együttműködés kialakítása a hazai sakkegyesületekkel, sakkszakosztályokkal;
 • a sakkozás média-megjelenésének erősítése;
 • a sakkozás népszerűsítése.

7.2. Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 • hazai és nemzetközi sakkversenyek létrehozása;
 • rendezvények támogatása, életre hívása, hazai sakkszakemberek, illetőleg a sakkszeretők tájékoztatása, valamint képzése céljából;
 • képzési központ létrehozása és működtetése sakkoktatás és sakkszakember-képzés céljából;
 • a hazai ifjúsági sakkozás támogatása;
 • a Magyar Sakkozás nemzetközi kapcsolatainak erősítése és bővítése;
 • a hazai sakkegyesületek, sakkszakosztályok szakmai munkájának támogatása;
 • sakk-kiadványok létrejöttének és kiadásának támogatása;
 • a sakkozás média-megjelenésének erősítése, sakkrovatok, sakkcikkek inspirálása, támogatása.

8. Az alapítvány jogállása:

8.1. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Khszt.) 26. §-ának c. pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, (4. pont)
 • Kulturális tevékenység, (5. pont)
 • Kulturális örökség megóvása, (6. pont)
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (10. pont)
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (11. pont)
 • Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (14. pont).

8.2. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, Európai Parlamenti, országgyűlési és megyei/fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

8.3. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból tagjain, pártfogoltjain kívül más is részesülhet, amennyiben ez nem veszélyezteti az Alapítvány céljainak megvalósulását.

9. Az Alapítvány nyílt, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az Alapítvány céljainak eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják. Csatlakozási szándékát írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

9.1.A csatlakozók jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon egészének vagy egy részének felhasználására azzal a megkötéssel, hogy a javaslatokról, az adományozók által adott vagyon felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni.

9.2. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító okiratot alapítóként aláíró személyt illeti meg.